GMF i Blekinge årsmöte den 16 februari 2023 i Ronneby

 Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsmötet
 3. Val av sekreterare vid årsmötet
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av föreningens ordförande
 11. Val av ledamöter till styrelsen och suppleant
 12. Val av två revisorer varav en sammankallande
 13. Val av valberedning varav en sammankallande
 14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 15. Förslag från styrelsen
 16. Motioner från medlemmar
 17. Övriga ärenden
 18. Årsmötets avslutande.