Stadgar för GMF i Blekinge som ingår i riksförbundet RGMF

§ 1. Föreningens namn är GMF i Blekinge

§ 2. Föreningens syfte och ändamål:

– att företräda och ta tillvara på medlemmarnas intresse och rättigheter gentemot myndigheter, organisationer, banker mfl.
– att med hjälp av utbildning och informationsträffar höja kompetens och kunskap hos godemän och förvaltare.
-att driva frågor och att tydliggöra medlemmarnas uppgifter, ansvar och befogenheter
så att medlemmarna på ett bättre och enklare sätt ska kunna fullgöra sina uppdrag. Föreningen ska även ge medlemmarna
en gemensam plattform för att mötas och samtala med varandra.

§ 3. Medlemskap

Den som är förordnad som godeman, förvaltare, förmyndare eller medförmyndare kan efter ansökan
och erläggande av medlemsavgift antas som medlem i föreningen.
Medlemskapet är även öppet för stödmedlemmar som inte är förordnad enligt tidigare beskrivning.
Föreningen är en partipolitisk och religiös oberoende organisation och vänder sig till människor
i alla åldrar oavsett bakgrund. Föreningen ska som medlem ingå i Riksorganisationen för godemän och förvaltare(RGMF)

§ 4. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem ska ha rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna samt att få tillgång till information om föreningens angelägenheter.
Medlemmar ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ och innan decembers utgång betala
medlemsavgift för nästkommande kalenderår.

§ 5. Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. I medlemsavgiften ingår olycks-och ansvarsförsäkring.

§ 6. Medlemskapets upphörande

Medlem kan utträda ur föreningen när som helst dock utan återfå inbetald medlemsavgift. Medlem som inte erlagt sin medlemsavgift inom
föreskriven tid anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som inte delar föreningens syfte och verksamhet kan efter beslut av styrelsen uteslutas.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar
från det att denne har fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemmen ifrågasätts.

§ 7. Räkenskapsår

Kalenderår är räkenskapsår för föreningen.

§ 8. Årsmöte

Årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall skickas ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Dagordningen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida två veckor före årsmötet.
Övriga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga i årsmöteslokalen. Styrelsen kan väcka förslag om stadgeändringar,
nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga som är
av betydelse för föreningen. Väcks sådan fråga av medlem ska den lämnas som motion.

§ 9. Rösträtt

Medlem som har erlagt medlemsavgift har rösträtt undantag gäller för stödmedlem som inte har rösträtt.
Rösträtt är personlig och får inte utövas via ombud.

§10. Beslutsmässighet vid årsmöte

Årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§ 11. Dagordning på årsmötet

Vid årsmöte ska följande ärenden upptas till behandling:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande vid årsmötet
3. Val av sekreterare vid årsmötet
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fastställande dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av föreningens ordförande
11. Val av styrelsesuppleant
12. Val av två revisorer varav en sammankallande
13. Val av revisorssuppleant
14. Val av valberedning varav en sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
16. Förslag från styrelsen
17. Motioner från medlemmar
18. Övriga ärenden
19. Årsmötets avslutande.

 

§ 12. Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av en ordförande och sex ordinarie ledamöter och två – fyra suppleanter.
Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs växelvis för två år med halva antalet årligen.
Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom sig. Styrelsen är beslutsmässig med fyra ledamöter
inklusive tjänstgörande suppleanter närvarande, varav en ska vara ordföranden

§ 13. Revisorer

Föreningen revisorer ska bestå av två ordinarie varav en sammankallande och en suppleant.
Revisorerna välj växelvis för två år med en ledamot årligen. Suppleant väls för ett år.

§ 14. Revision

För att kunna fullgöra sitt uppdrag ska revisorerna fortlöpande ha tillgång till föreningens räkenskaper, årsmötets
och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara reviderade före februari månads utgång.
Revisorerna ska till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

§ 15. Valberedning

Valberedningen vald av årsmötet ska bestå av mist två ledamöter varav en sammankallande. Ledamöterna väls på ett år.
Valberedningens skriftliga förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§16. Motioner

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§17. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst
en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte
ska den inom trettio dagar utlysa och kalla medlemmarna till sådant extra årsmöte.
Vid extra årsmöte ska enbart de ärenden som föranlett årsmötet och som finns i kallelsen behandlas.

§18 Beslut vid årsmöte och extra årsmöte

Beslut vid årsmöte och extra årsmöte ska avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstantal äger ordföranden utslagsröst
utom vid personval då lotten avgör. Personval, med fler föreslagna kandidater per post, ska ske genom sluten omröstning.

§ 19. Stadgeändring

Vid ändring av stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§ 20. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan endast behandlas på årsmöte eller extra årsmöte efter inkommen motion eller
styrelsens förslag därom och ska vara upptagen på dagordningen. För upplösning erfordras bifall
från tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§ 21. Föreningens tillgångar

Om årsmötet beslutar om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla RGMF Riksförbundet.